Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jelenia Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 373.XXXVII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra”, zwane dalej „studium”.
§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – tekst studium;
2) załączniki nr 1.1 – 1.3 – mapy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik nr 1.4 – rysunek studium;
4) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium.
§ 3. Traci moc uchwała nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001r. oraz tracą moc zmiany do niej wprowadzone uchwałami: uchwała nr 625/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2010 r., uchwała nr 325.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. i uchwała nr 383.XXXVIII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 maja 2013 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Uchwała nr 245.XXXIV.2016 RMJG z dnia 8.11.2016 r.
Załącznik nr 1 – mapy
Załącznik nr 2 – uwagi
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Uzasadnienie

Szanowni Państwo!
Przedstawione w portalu dane mają charakter informacyjny. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą one służyć jako podstawa do przeprowadzenia procedur administracyjnych. Właściwe dla tych celów zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o przeznaczeniu terenu w studium, wydaje Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra, zlokalizowany przy ulicy Ptasiej 6A.

geofabryka.pl
Witryna ma charakter informacyjny
Prawa autorskie jeleniagora.pl © 2018
    Herb Miasta Jelenia Góra